SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által kötött szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezeléshez –

I. Adatkezelő megnevezése:

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András Társulási Tanács elnöke
(8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; +36 (22) 537-100; kisterseg@pmhiv.szekesfehervar.hu)

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.,
adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

III. A kezelt személyes adatok köre:

A Társulás a kapcsolattartó természetes személy (a továbbiakban: Szerződéses kapcsolattartó) alábbi adatait kezeli:

 • neve,
 • beosztása,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • postacíme.

Amennyiben a Szerződéses kapcsolattartó adatait nem maga a Szerződéses kapcsolattartó adja meg, a személyes adatok forrása: a Társulással szerződő jogi személy vagy egyéb szervezet.

IV. Az adatkezelés célja:
A Társulás a Szerződéses kapcsolattartó adatait az alábbi célokból kezeli:

 • adott szerződés teljesítésével, a teljesítés elősegítésével, a szerződéses kapcsolat fenntartásával összefüggő kapcsolat biztosítása, valamint
 • a szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével, a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos szerződő felek közötti kommunikáció biztosítása.

V. Az adatkezelés jogalapja:

A Szerződéses kapcsolattartó személyes adatait a Társulás az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) alapján kezeli.

A Társulás jogos érdeke:

 • adott szerződés teljesítése
 • kapcsolattartás, kommunikáció elősegítése a szerződő felek között
 • együttműködés biztosítása

Az érdekmérlegelési teszt kivonatát a Szerződéses kapcsolattartó – erre irányuló kérelem esetén –megismerheti.

VI. Az adatkezelés időtartama:

A Társulás által kötött szerződésekben megjelölt kapcsolattartók személyes adatait a Társulás legfeljebb az adott szerződésre az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben meghatározott őrzési időig tárolja.

A Társulás a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli, ha az adatkezelés nem a jogszabályokban meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

VII. Adatfeldolgozás:

Valamennyi szerződés esetében adatfeldolgozói feladatokat lát el:

 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Székesfehérvár, Városház tér 1.), valamint az Önkormányzati Informatika Központ Nonprofit Kft. (Székesfehérvár, Városház tér 1.).
 • Amennyiben az adott szerződés teljesítésében a fentieken túl további adatfeldolgozó is részt vesz, akkor e további adatfeldolgozó az adott szerződésben kerül megnevezésre.

VIII. A Szerződéses kapcsolattartó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Szerződéses kapcsolattartót a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:

 1. Hozzáféréshez való jog

  A Szerződéses kapcsolattartó jogosult arra, hogy a Társulástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
  Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:
  • az adatkezelés céljáról,
  • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  • a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
  • a személyes adatok gyűjtésének módjáról,
  • a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá
  • a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.

  A hozzáféréshez való jog keretén belül a Társulás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Szerződéses kapcsolattartó rendelkezésére bocsátja. További másolásért a Társulás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 2. A helyesbítéshez való jog
  A Szerződéses kapcsolattartó jogosult arra, hogy kérésére a Társulás indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 3. A törléshez való jog
  A Szerződéses kapcsolattartó kérésére a Társulás indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha
  • a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társulás gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy
  • Szerződéses kapcsolattartó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy
  • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  Amennyiben az adatkezelés hatályba lépett szerződés teljesítése céljából történik, a Társulás a Szerződéses kapcsolattartó tiltakozása esetén sem törli a személyes adatokat, tekintettel arra, hogy a személyes adatokat a létrejött szerződés teljesítése érdekében kell kezelni.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  A Szerződéses kapcsolattartójogosult arra, hogy kérésére a Társulás korlátozza az adatkezelést, ha
  • a Szerződéses kapcsolattartó vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társulás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
  • ha az adatkezelés jogellenes, és a Szerződéses kapcsolattartó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
  • a Társulás már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Szerződéses kapcsolattartó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • a Szerződéses kapcsolattartó tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társulás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Szerződéses kapcsolattartó jogos indokaival szemben).
 5. Tiltakozáshoz való jog
  A Szerződéses kapcsolattartó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen.
  Ebben az esetben a Társulás nem kezeli tovább a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Szerződéses kapcsolattartó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

  A joggyakorlás menete:

  1. A Társulás a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja a Szerződéses kapcsolattartót a VIII. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társulás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Szerződéses kapcsolattartót.
  2. Ha a Társulás nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Szerződéses kapcsolattartót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  3. A Társulás díjmentesen tájékoztatja a Szerződéses kapcsolattartót, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Társulás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
   a)    észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
   b)    megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Társulás a kérelmét a Szerződéses kapcsolattartó azonosítását követően tudja teljesíteni.
  5. Amennyiben a Társulásnak megalapozott kétségei vannak a VIII. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. Egyéb rendelkezések:
A személyes adatok kezeléséről a Társulás adatkezelési nyilvántartást vezet.

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Szerződéses kapcsolattartó a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban a Társuláshoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) fordulhat.

A Szerződéses kapcsolattartó a Társulással, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

A Hatóság elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huHírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás